Köpvillkor

Beställning
Beställning sker via Nätbutiken. Vid specialprodukter, går det bra att beställa via e-mail på info@plastbearbetning.se I det fall beställaren är under 18 år måste tillstånd ges av målsman före köpet godkännes och genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför Plexiglasbutiken/Plastbearbetning AB lider ekonomisk skada polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
För Privatpersoner gäller endast FörskottsbetalningKreditkort via Paypal. Leverans till privatpersoner sker till närmsta utlämningsställe. Avisering av paket sker via sms alt. mailadress som anges i beställningen.

Faktura företag:
Du betalar inom 30 dagar från fakturadatum. Organisationsnummer krävs. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 50 SEK) samt dröjsmålsränta med 10% och gällande referensränta. Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning. Fraktkostnad inom Sverige. 
Dina varor skickas och levereras till dig, på bästa sätt med DHL  eller lokal budfirma. 

Leveranstid
Under normala omständigheter är leveranstiden 2-14 arbetsdagar efter det att vi mottagit din beställning. Om leveranstiden av någon anledning blir längre, kommer vi självklart att informera Er. Ni har då naturligtvis rätt att avstå eller ändra beställningen.
Vid leveransförsening informerar vi Er genom telefon eller e-post. Som kund har du alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. I de fall vi inte kan fullfölja våra åtaganden om leverans (t.ex. vid försening från våra leverantörer) förbehåller vi oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund.

 

 

Öppet köp – 14 dagar

För privatpersoner tillämpar plexiglasbutiken.se Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten. Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. plexiglasbutiken.se uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 4 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.” Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och därmed ej finns på lager hos våra leverantörer. Det kan vara icke lagerförda storlekar på displayställ och andra specialtillverkade produkter
Ångerrätt och öppet köp 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
När kunden godkänner sin beställning samtycker kunden till att plexiglasbutiken.se påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion. Vid öppet köp eller ångerrätt  skall kund  kontakta plexiglasbutiken.se. via telefon eller mail innan varan returneras.

Öppet köp – Kostnad för retur


Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten. Vid öppetköp eller ångerrätt  skall kund  kontakta plexiglasbutiken.se. via telefon eller mail innan varan returneras.

Reklamationsvillkor
- Det är lämpligt att du som kund kontrollerar varor vid ankomsten, för att verifiera att denna är riktig och felfri. Om emballaget är trasigt vid ankomst ska detta reklameras till transportören. Vid reklamation skall kund kontakta plexiglasbutiken.se. Det är vid alla typer av returer viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskeras att skadas.

Garanti
- Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Vi följer konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader behandlas enligt denna lag.
Sekretess och säkerhet Personuppgifter
När du beställer hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Säljföretagets egendom tills dess full betalning erlagts.

Avtalsingående –  Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt beställningserkännande (orderbekräftelse).

Leveranstid –  Anges leveranstid såsom viss tidsrymd skall den räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) dagen för avtalets slutande.
b) dagen då säljaren erhåller meddelande att giltig export eller importlicens utställs om sådan erfordras för avtalets fullgörande.
c) dagen då säljaren mottager sådan i avtalet föreskriven betalning som skall erläggas innan leverans påbörjas.
Leverans anses ha skett i rätt tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från säljaren eller i förekommande fall hans leverantör eller anmälts färdigt för avsändning eller besiktning.

Successiv leverans –  Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Sålunda har köpar- en inte rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i övrigt.
Om leverans uppskjutes till följd av omständighet som angives i punkt 12 äger säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån.

Försening –  Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans (delleverans) eller mottagande av godset skall den andra parten underrättas därom utan dröjsmål. Om köparen blir i dröjsmål med mottagandet övergår faran för godset på köparen vid den avtalade tidpunkten för leverans.
Medför försening väsentlig olägenhet äger den av parterna som ej är ansvarig för försening häva avtalet såvitt avser försenat gods. Om köparens dröjsmål med mottagandet föranleder att säljaren häver avtalet är säljaren berättigad till skadestånd. Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av försening.

Fel och brister i godset–  I beställningserkännande angiven kvantitet må över- eller underskridas med 10%.
Är levererat gods behäftat med fel eller brist skall det om part så önskar, och det är praktiskt möjligt, utbytas mot felfritt eller bristen fyllas. Avhjälpes inte felet eller fylles inte bristen inom skälig tid äger köparen rätt till sådant avdrag på köpeskillingen, som svarar mot felet eller bristen, eller att häva avtalet. Vid fel har köparen dock hävningsrätt endast om felet ej är ringa.
Säljaren är inte skadeståndsskyldig vid skada på grund av fel eller brist. Gör köparen gällande att fel finnes i godset har köparen att själv ombesörja och bekosta transport av godset till säljaren för besiktning.

Reklamation –  Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt eller bort märka vid äventyr att han eljest förlorar honom tillkommande rätt på grund av felet eller bristen. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårighet åligger det dock köparen vid äventyr som angivits ovan att genast efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.

Transport –  Transport sker på köparens räkning och risk även vid fraktfri leverans. Faran för godset övergår från säljaren till köparen när det omhändertagits för transport av köparen eller av självständig fraktförare. Transportförsäkring tages icke av säljaren.

Produktinformation och produktansvar – Säljaren svarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskap hos godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebringande egenskaper i godset.
Bearbetning av säljarens produkter sker på köparens risk. All användningsteknisk rådgiving från säljaren är utan förbindelse och befriar inte köparen från skyldigheten att själv pröva huruvida varorna är lämpade för det ändamål han avsett.  Köparen svarar själv för eventuella skyddsrättigheter tillkommande tredje part.

Prisjustering –  Har bestämt pris avtalats och införes efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav skall, om pålagans införande eller ändring inte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.
Priset för vara från utländsk leverantör är baserat på de svenska affärsbankernas växelkurs vid offerttillfället. Om växelkursen före betalningsdagen skulle ändras, är säljaren berättigad till efterdebitering med belopp motsvarande den höjning i priset, som föranledes av ändringen i växelkursen.

Mervärdesskatt –  Köpeskillingen innefattar inte mervärdeskatt.

Betalningsvillkor –  Betalning skall erläggas senast den förfallodag som anges på fakturan. Där efter debiteras dröjsmålsränta. Vi samarbetar med Lindorff Inkasso, samtliga fakturor som ej betalas inom avtalad tid skickas till Lindorff Inkasso.

Insolvens mm –  Finnes skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren skriftligen häva avtalet såvitt avser icke levererat gods.

Befrielsegrunder –  Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndigheters beslut, omfattande driftstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen om omständigheten om inte bort beaktas vid köpets avslutande och ej heller parten rimligen kunnat undanröja omständighetens menliga inverkanberättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet.
Skulle denna tid överstiga fyra månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet, som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid.
Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.
Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

Varumärke –  Flera produkter är varumärkesskyddade. Om dessa produkter bearbetas får varumärket icke begagnas utan skriftligt medgivande från varumärkesinnehavaren.

 

Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av skiljeman i Stockholm och enligt svensk rätt. Säljaren har dock rätt att vid Stockholms tingsrätt anhängiggöra talan så vitt gäller bristande betalning från köparens sida.
Övrigt
plexiglasbutiken.se/Plastbearbetning AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer samt produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att en vara utgått, har plexiglasbutiken.se/Plastbearbetning AB rätt att häva köpet.

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av skiljeman i Stockholm och enligt svensk rätt. Säljaren har dock rätt att vid Stockholms tingsrätt anhängiggöra talan så vitt gäller bristande betalning från köparens sida.
Övrigt
plexiglasbutiken.se/Plastbearbetning AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer samt produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att en vara utgått, har plexiglasbutiken.se/Plastbearbetning AB rätt att häva köpet.